Har du klagomål eller synpunkter?

Vill du framföra ett klagomål eller en synpunkt som rör din utbildning eller din studiemiljö? Beroende på vilken fråga det gäller och vad som passar dig så finns det olika instanser som du kan vända dig till.

Innan du går vidare med ett klagomål bör du ta reda på vad som gäller i olika situationer. Studentens rättigheter och skyldigheter vid Uppsala universitet finns beskrivna i Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor, program och handlingsplaner för lika villkor, riktlinjer för hantering av trakasserier samt en föräldrapolicy. Dessa tar upp vilka rättigheter och skyldigheter du har inom områden som studiemiljö, studentinflytande, kursplanering, undervisning och examination.

En kursplan beskriver också vad som styr utbildningen. En utbildningsplan beskriver programmet. Det finns också möjlighet att informera sig genom att kontakta studievägledare på institutionen eller programmet. 

Jag har ett klagomål eller synpunkt  vart vänder jag mig?

Klagomål kan gälla betygssättning, bemötande, handledning, kvalitet på utbildningen, handläggningstider och dylikt. En utgångspunkt när man har ett klagomål är att det i första hand bör hanteras och lösas lokalt. I många fall kan problemet lösas närmast där det har uppstått. Om möjligt, är det därför bra att börja med att prata med lärare på kursen (eller ansvarig studierektor) om det handlar om en kurs eller med programansvarig om det handlar om programmets upplägg, tillgodoräknanden eller annat som har med själva programmet att göra. Du kan även prata med exempelvis studievägledaren. I de fall då problemet inte kan lösas lokalt finns det centrala funktioner som är behjälpliga.

Om du är osäker på vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta programmets eller institutionens studievägledare som kan hjälpa dig vidare.

Anser du att ett beslut är felaktigt kan det i vissa fall överklagas.
Information om överklagan. 

Studentkårerna har en studentombudsman, studerandeskyddsombud och det finns även studiebevakare vid UTN och Rindi som du kan få hjälp av vid kontakter med universitetet.

Framför gärna dina synpunkter (exempelvis förbättringsförslag) på kurser och program i kursvärderingar och programvärderingar samt genom kontakt med din sektions studieråd.

Kontaktvägar

Behöver du överklaga?

Blev du inte antagen? Upplever du att ett beslut rörande dina studier är felaktigt? Vissa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för universitet och högskolor (ÖNH). Om beslutet kan överklagas ska du få upplysning om det tillsammans med beslutet. Dessutom kan andra beslut, utom beslut om betyg, överklagas till ÖNH, om du anser att de strider mot förbudet mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen.