Examensarbete för Teknatstudenter

Rutiner för naturvetenskapliga program 

Rutiner kring ansökan och förfarande för examenarbete inom program som leder till generell examen (kandidat, magister och master) hittar du hos respektive ämne/institution.
 

Rutiner för ingenjörsprogram och övriga tekniska program

För alla högskole- och civilingenjörsprogram så finns gemensamma rutiner som vi informerar om nedan men vissa program kan ha tillägg till dessa rutiner så du bör även kolla upp det med respektives ämnes studentservice.

Checklista för studenter som gör examensarbete inom högskole- och civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet

 
 Före och under arbetets gång:

 1.  Ta till dig information om förkunskapskrav, innehåll i kursplanen och regler kring examensarbeten (inklusive Riktlinjerna för examensarbete). Ta sedan reda på vad som gäller särskilt för ditt program eftersom programmen kan ha särskilda föreskrifter som du måste ta del av. Gå på de informationsmöten som programmet ordnar. 

 2. Gå och lyssna på någon eller några presentationer av examensarbeten både för nytta och nöje samt för att se hur det går till.
  Exempel 1 på bra examensarbete: Insights into the morphological...  
  Exempel 2 på bra examensarbete: Design of an Antenna...
  Exempel 3 på bra examensarbete: Tool wear in titanium machining.
  Exempel 4 på bra examensarbete: Productivity Improvements in Assembly...
  Exempel 5 på bra examensarbete: Ny stamstation i Yttermalung  för anslutning...

 3. Leta reda på ett examensarbete (exjobb) som intresserar dig (se tips på sidan "Hitta din plats"). Kontakta arbetsplatsen och dess representant (vanligen den framtida handledaren). Lämna Arbetsuppgifter och ansvar för handledare på examensarbetet till den tilltänkta handledaren. Gör en preliminär projektplan tillsammans med den handledare du kommer att föreslå för din examinator. Om du inte hittar något examensarbete trots ihärdigt arbete kan du få hjälp av programansvarig.
  Arbetsuppgifter och ansvar för examinator på examensarbetet.

 4. Ta kontakt med din examinator/koordinator och berätta om ditt förslag på examensarbete och föreslå gärna även en ämnesgranskare. Om du inte har något förslag på ämnesgranskare kan examinatorn anvisa någon. Handledare och ämnesgranskare utses sedan formellt av din examinator.
  Lista på examinatorer/koordinatorer

 5. Diskutera den preliminära projektplanen med din ämnesgranskare, revidera den vid behov och upprätta en preliminär tidplan. Tillsammans går ni igenom målen i kursplanen och diskuterar hur dessa kommer att uppfyllas och prickar av dem på en kursmålsblankett. Arbetsuppgifter och ansvar för ämnesgranskare på examensarbetet.

 6. Fyll i en ansökningsblankett och lämna in eller skicka den till examinatorn, efter att handledare och ämnesgranskare fyllt i och skrivit under. Bifoga den reviderade preliminära projektplanen innehållande uppgiftsbeskrivning, metod och tidsplan, avprickad kursmålsblankett samt registerutdrag (som bevis på att du uppfyller behörighetskraven).

 7. Tillsammans med din handledare fyller du i antingen ett samarbetsavtal för samarbete med extern part eller  Förbindelse för interna examensarbetenoch skickar dem vidare till alla berörda för underskrift. Avtalen i texten ovan är exempel, andra avtal kan väljas. När du skriver på avtal – läs igenom noga och tänk på vad du skriver under. Skriver du på ett sekretessavtal och bryter det gör du dig skyldig till brott.

 8. Bestäm tillsammans med ämnesgranskaren när ni ska ha kontakt och hur kontakten ska ske under arbetets gång. Var tydlig med att ämnesgranskaren regelbundet ska följa ditt arbete minst en gång i månaden.

 9. Uppdatera din projektplan, tillsammans med handledare och ämnesgranskare, senast fem 5 veckor efter påbörjat arbete. Planen ska innehålla ett tydligt projektmål och tydliga delmål för projektets genomförande. Detta är viktigt för att ditt arbete ska bli klart i tid.

 10. Anmäl examensarbetet på programmets webbplats (gäller flertalet av programmen). Det är viktigt bland annat för att opponent ska kunna anmäla sig till ditt examensarbete.

 11. Gå gärna på ytterligare några presentationer av examensarbeten och börja planera för din egen.

 12. Anmäl dig som opponent på annans arbete (inom programmet), lämpligast efter halva din projekttid (viktigt att opponera i god tid innan du själv ska presentera ditt examensarbete), det görs på programmets webbplats (för några program gäller särskilda rutiner). Tips för opponering på examensarbete. Opponeringen ska vara en kritisk granskning av rapporten i kvalitetshöjande syfte.

 13. Börja i mycket god tid att planera din kommande skriftliga rapport enligt gällande mallar. Hjälp med att skriva så finns att få via universitetets språkverkstad. Är ni två (eller tre, gäller enbart Entreprenörsskolan) studenter som gör examensarbete tillsammans, ska varje student skriva en egen rapport där inledningen som beskriver de delar du gjort själv är enskild medan resten av rapporten kan vara gemensam. Respektive students arbetsinsats ska tydligt redovisas i rapporten.

 14. Gå igenom den preliminära rapporten med din handledare och ämnesgranskare.

  Inför och under presentationen:

 15.  När arbetet börjar bli klart, skicka rapporten till ämnesgranskaren via Urkund (du får adressen av din ämnesgranskare). Gå igenom kursmålen tillsammans med ämnesgranskaren och pricka av att de olika målen är uppfyllda på din kursmålsblankett.

 16. Boka tid för presentationen av ditt examensarbete när ämnesgranskaren gett sitt godkännande. Meddela om slutredovisningen kräver sekretess. Ämnesgranskare, examinator och opponent måste närvara på presentationen, kontrollera att dessa kan närvara på detta, innan du bestämmer tid! Börja i god tid att planera för din presentation.

 17. Skicka arbetet till examinator och opponent senast 7 dagar innan presentationen, inklusive tre försättsblad.

  1. Här finns mall för framsida och abstract för civil- och högskoleingenjörer
   (fungerar endast med PC. Om du har Mac, använd nedanstående mall)
   Här finns mall för framsida och abstract för övriga program.

  2. Andra sidan i mallen kallas abstract (exempel på abstract) och ska vara på engelska (i detta skede utan exjobbsnummer).

  3. Tredje sidan är en populärvetenskaplig sammanfattning på 1-2 sidor. För ingenjörsprogrammen och kandidatprogrammet i ledarskap-kvalitet-förbättring ska denna sammanfattning skrivas på svenska, för masterprogrammen ska den skrivas på svenska eller engelska.

 18. Din presentation pågår normalt i ca 45 minuter inklusive kritisk granskning (opponering). Kontakta examinator om du inte har med dig egen dator. Projektor finns på plats. Om ni är två som gör ett gemensamt examensarbete, blir det 2x45 minuter. Det krävs att varje student genomför en egen muntlig redovisning av arbetet men redovisningarna kan vara vid samma tillfälle. I din redovisning ska din roll i arbetet klart framgå. Opponeringen sker individuellt, med två opponenter, en för varje presenterande student. Även auditoriet, ämnesgranskaren och examinatorn lämnar synpunkter.

 19. Du måste vara godkänd på din muntliga presentation. Om du underkänns måste du boka ny tid. Efter godkänd opposition, presentation och rapport blir du godkänd på kursen.

   Efter presentationen:

 20. Efter godkänd muntlig presentation utför du eventuella korrigeringar i den skriftliga rapporten.

 21. Skapa ett exjobbsnummer genom att logga in här och ange vilket program du läser.

 22. När ämnesgranskaren har tillstyrkt slutrapporten skickar du den vidare till din examinator.

 23. När examinatorn gett sitt godkännande ska du registrera och ladda upp slutversionen av rapporten i DiVA (se instruktion i svarsmail med ditt exjobbsnummer). Om examensarbetet är sekretessbelagt eller har annan överenskommelse om fördröjd publiceringstid ska det arkiveras men inte publiceras i DiVA. Observera att i detta fall får du inte skriva ut exemplar av rapporten, inte ens för ditt eget bruk. Du loggar in i DiVA med ditt universitetskonto och lösenord A här.

 24. Vill du ha inbundna exemplar av examensarbetet får du själv stå för kostnaden (20 kr/st). Du lämnar utskrifter och betalar i receptionen på Ångström. Detta gäller om examensarbetet inte är sekretessbelagt. 

 25. Försäkra dig om att du får lämna synpunkter på hur kursen Examensarbete har fungerat (skriva en kursvärdering).

  Efter examensarbetet:

 26. Ansök om att ta ut examen när du uppfyller examenskraven.

 27. Anmäl dig gärna till alumndatabasen på www.uu.se/alumn.

 28. Informera dig om när nästa examenshögtid (se www.utn.se) arrangeras och anmäl dig gärna till den om du har möjlighet.

Grattis och lycka till! Vi hoppas att du efter en tid skickar ett meddelande till programansvarig och berättar vad du ska syssla med efter examen!

Senast uppdaterad: 2021-03-30