Ämnen och inriktningar

Utbildning på forskarnivå ges vid de institutioner som bedriver forskning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. De flesta forskarutbildningsämnen har flera inriktningar.

Varje inriktning har en forskarutbildningsansvarig professor (FUAP) och en ämnesstudieplan. Del av forskarutbildningsansvarig professors uppdrag kan delegeras via skriftlig delegation till annan professor i ämnet, så kallad biträdande FUAP. Utbildning på forskarnivå bedrivs dessutom vid ett antal forskarskolor. En student antas till utbildning på forskarnivå i ämne med inriktning där sådan finns.

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning. 

Forskarutbildningsansvariga professorer (FUAP) inom vetenskapsområdet (220 kB)

Studieplaner

Studieplanen för utbildning på forskarnivå vid fakulteten består av tre delar:

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen beskriver målsättningar och regler som gäller utbildningen på forskarnivå inom fakultetens alla ämnen.

Ämnesstudieplaner

En studieplan för ämnesinriktning som ger specifik beskrivning för de olika ämnen och inriktningar som finns vid fakulteten. Dessa studieplaner fastställs av fakultetsnämnden efter beredning i Forskarutbildningsnämnden. Förslag på nya inriktningsstudieplaner ska upprättas efter en särskild mall.

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är en detaljplan för varje doktorand och som revideras årligen. Den individuella studieplanen ska diarieföras och arkiveras på institutionen.

Alla som på något sätt är inblandade i utbildning på forskarnivå bör ha kännedom om studieplanernas innehåll. Den individuella studieplanen ska diarieföras och arkiveras på institutionen.

Senast uppdaterad: 2022-05-25