Information till studenter angående skanning

Från och med 2017 skannas alla tentor inom teknisk naturvetenskaplig fakultet. Det gäller alla tentor där ni har anmält er till tentan genom studentportalen och där tentan har skrivits på A4. Andra pappersformat är inte möjliga att skanna.

Detta innebär att ni får tillbaka er tenta digitalt och att ni kan spara ned den på er egen hårddisk. Ni kommer åt er tenta genom att logga in med er CAS-inlogg på en server. Tentan sparas på servern i två år, därefter raderas den, enligt gällande arkivregler för tentamen.

Kom ihåg att gå in och kolla igenom din tenta så snart som möjligt så att du ser att allt är korrekt. Efter två månader gallras tentan bort och finns inte tillgänglig.

Här hämtar du dina tentor

Omprövning

Betyg kan inte överklagas. Däremot kan betyg omprövas. Detta regleras i Högskoleförordningens kapitel 6. Där står det:

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).

Det här betyder i praktiken:

  • Eftersom betyg inte kan överklagas ska ingen ny instans bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter. 
  • Omprövning av betyget görs av examinator om studenten begär det.
  • Omprövning innebär att man snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Typexempel är att man adderat ihop resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Alltså: omprövning sker på grund av ”nya omständigheter” eller om betyget är ”uppenbart oriktigt” och om ändringen ”kan ske snabbt och enkelt”.  Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till. Blankett för omprövning

Läs mer om betyg, omprövning och rättningsmallar