Forskningsanknytning - det är vi väl redan bra på?

10 oktober 2019

Så löd rubriken på ett seminarium som arrangerades av TUR, teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, den 11 september. Deltagande lärare fick tips och breddade perspektiv och kunde i grupp diskutera idéer till förnyelse av sina kurser.

Seminariet hölls av Maja Elmgren och Björn Victor, lektorer inom kemi respektive IT och ledamöter i TUR. Vi lät dem svara på sin egen seminariefråga:

Ja, hur bra är vi egentligen på forskningsanknytning i våra utbildningar?

 – Med fakultetens starka forskning har vi en god grund för forskningsanknytning, men vi behöver ta reda på mer om hur bra detta utnyttjas. Just i år är detta ett av fokusområdena för fakultetens utbildningsutvärdering, så vi kommer att veta mycket mer när den är klar. 
 

På vilka olika sätt kan man få in forskningsanknytning?

 – Många berättar om aktuell forskning och låter studenterna läsa vetenskapliga artiklar, men vi kunde ge större vikt åt forskningsprocessen och kunskapsskapandet. Vetenskapsteori kan diskuteras och studenterna kan träna på att använda vetenskapliga metoder, som problemformulering, hypotesprövning, kritisk granskning och välgrundad argumentation.
 

Någon särskild aspekt på forskningsanknytning som ni skulle vilja belysa extra, där du tror vi har mycket att jobba på?

 – Forskningsanknytning tidigt i utbildningen kan kräva särskild eftertanke. Vi kan låta studenterna träna på vetenskapliga tillvägagångssätt, genom att de får arbeta med att utforma försök för att svara på frågeställningar, samtidigt som vi successivt ökar kraven på metod, argumentation och reflektion. Det vetenskapliga tänkandet bör utvecklas redan i de mest formbara åren.
 

Har ni några konkreta tips till lärare hur de ska förbättra forskningsanknytningen i deras kurser?

 – Dialoger med kollegor kan ge nya idéer och vidga vyerna. Healyes artikel Linking research and teaching: exploring disciplinary spaces and the role of inquiry-based learning har använts flitigt i omvärlden för att diskutera olika former av forskningsanknytning. TUR:s seminarier berör ofta olika aspekter av forskningsanknytning. Exempelvis kan man delta i årets litteraturseminarieserie.

 

Sofia Ramstedt, lektor i fysik, var en av deltagarna på seminariet. 
Gav seminariet dig nya idéer kring forskningsanknytning och hur det kan tillämpas?

 –  Ja, absolut. Vi fick jobba med hur man kan se på forskningsanknytning i undervisningen på olika sätt, t.ex. att man undervisar om nya forskningsresultat eller att man låter studenterna själva arbeta på ett forskningsorienterat sätt i t.ex. labbar etc. Det väckte många tankar och var väldigt intressant och givande.

 

Vad säger studenterna då?

Vi skickade frågan till UTN´s studiebevakare som återkom med svar från sju av sektionsföreningarna. Från de svar de fått in och gett oss sammanfattning av så är studenterna alltifrån "inte så nöjda", "ganska nöjda" till "jättenöjda" beroende på program. Notera dock att svarsfrekvensen kan ha varit låg och att alla inte skickat ut frågan till samtliga på programmet. Några studentkommentarer i urval:

"Önskar mer att föreläsarna ska prata mer om sin forskning" (F-sektionen)
 

"Ofta bra på kurser i högre årskurser men det är viktigt att få med forskningsanknytning i början av utbildningen också." (W-sektionen)
 

"Något studenterna skulle vara intresserade av är att ha flera små exempel under föreläsningarnas gång som relaterar till det man gör nu inom forskningen, och till programmet." (W-sektionen)
 

"Det enda folk vill se mer av är om forskning på företag och hur det går till där, då inte alla är intresserade av att doktorera." (Q-sektionen)
 

"Mer info kring vad som forskas om på IT-institutionen. Man hade gärna haft fler lunch/kvälls-föreläsningar kring detta." (IT-sektionen)
 

"Möjlighet att vara med i en forskargrupp och göra enklare uppgifter samt få höra om hur det faktiskt är att doktorera." (IT-sektionen)
 

"Om även historisk forskning är intressant, så har de allra flesta, om inte till och med samtliga, fysikkurser en mycket god forskningsanknytning. Vi får alltid en historisk bakgrund till det vi lär oss med vilka avgörande experiment som etablerade teorin. I vissa fall kan dessa ses som moderna, då de ännu utförs fast med större precision, för att försöka falsifiera teorin." (NVF-sektionen)
 

"De jag har frågat har inte haft en susning om att vi ens har en forskningsanknytning. Finns om något på masterprogrammen för DV men mer än så kan jag ej hitta." (DV-sektionen)

Alla nyheter