Strategiska partnerskap

Målet med Uppsala universitets strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för ömsesidig utveckling och höja kvaliteten på universitetets utbildning och forskning. De breddar och fördjupar relationen till organisationer som är av särskild betydelse för Uppsala universitets verksamhet. Partnerskapen ska även bidra till vidare förståelse av behov och lösningar på samhällets utmaningar.

Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som både kan berika universitetets forskning och utbildning. De kännetecknas av en stor bredd som omfattar flera vetenskaps- och ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

Initiativet till ett strategiskt partnerskap kan antingen tas från Uppsala universitets ledning eller från extern partner. Rektor, prorektor och vicerektorer ingår i styrgruppen för varje strategiskt partnerskap.

Uppsala universitets strategiska partners

ABB. Logotyp.


 

Fokusområden för samverkan:

  • Komptetensutveckling och rekrytering
  • Forskning
  • Kommunikation

Uppsala kommun. Logotyp.

Fokusområden för samverkan:

  • Kompetensförsörjning och komptetensutveckling
  • Hållbar samhällsutveckling och infrastruktur
  • Näringsliv och arbetsliv

     

Överenskommelse om utökad samverkan

NCC. Logotyp.

Uppsala universitet och byggföretaget NCC har tecknat en överenskommelse om utökad samverkan. Med gemensamma aktiviteter vill man på sikt underlätta rekryteringen av välutbildade ingenjörer och bidra till forskningen kring befintlig och framtida teknik. Den övergripande målsättningen är att bredda samarbetet, både i form och innehåll, och lägga grunden för långsiktig samverkan. Energi, bygg- och komponentteknik är naturliga områden att samverka kring men fler ska identifieras, både andra teknikområden och områden inom humaniora och samhällsvetenskap. Exempel på gemensamma aktiviteter är gemensam forskning, studentprojekt, praktikplatser och examensarbeten. 

Partnerledare och processtöd

Skapandet och utvecklandet av Uppsala universitets partnerskap följer en strukturerad och planerad process, som regelbundet följs upp och utvärderas, och har en ansvarig i respektive organisation.

UU Innovation är involverade i partneringprocessen på flera sätt, bland annat i rollen som partnerledare från Uppsala universitet. Partnerledaren har en operativ roll i både uppbyggnad och utveckling av partnerskapen och koordinerar arbetet med att ta fram och följa upp årliga aktivitetsplaner. Arbetet sker i nära samverkan med samarbetspartens partnerledare och förutsätter en nära dialog med berörda på universitetet.

UU Innovation bistår även med aktiviteter för exempelvis matchmaking och kunskapsutbyte samt processtöd i samarbetsprojekt.