Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

Uppgifter

  • att utforma övergripande visioner och strategier samt implementera områdesnämndens/fakultetsnämndens beslut för den långsiktiga utvecklingen av utbildningsprogram och fristående kurser
  • att strukturera och förnya utbildningarna med hänsyn till pågående internationalisering, forskning samt samhällets och yrkeslivets behov
  • att ta strategiska initiativ i frågor som rör nationella och internationella utbildningssamarbeten
  • att ta strategiska initiativ i frågor som rör förnyelse av undervisning och examination, genomströmning och studieresultat, samt rekrytering och marknadsföring
  • att följa upp olika aspekter av kvalitet i utbildningen och de enskilda programmen, besluta om kvalitetsförbättrande åtgärder och rutiner, samt rapportera till områdesnämnden/fakultetsnämnden
  • att formulera och revidera mål för respektive utbildningar samt följa upp målen
  • att följa och stödja programansvarigas och programråds arbete och vid behov besluta om uppdrag för dessa
  • att årligen fastställa utbildningsplaner och nya kursplaner för samtliga program och fristående kurser inom respektive utbildningsnämnd
  • att utse examinatorer på förslag från kursansvarig institution
  • att samarbeta med övriga utbildningsnämnder

Gemensamma uppgifter inom utbildningen


Sammansättning

Ordförande, N, utses av elektorsförsamlingen. Lärar- och yrkeslivsrepresentanter utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden på förslag av N i samråd med prodekan för utbildning. Studentrepresentanter utses av berörd studentkår. Nämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Susanne Mirbt, ordf. utsedd av elektorsförsamlingen (inst. för fysik)
Ulrike Heiter (inst. för fysik och astronomi)
Georgios Dimitroglou Rizell (matematiska inst.)
Thomas Kalscheuer (inst. för geovetenskaper)
Sebastian Sobek (inst. för ekologi och genetik)
Lars-Henrik Eriksson (inst. för informationsteknologi)
Doreen Dobritzsch (inst.för kemi - BMC)
Brita Svensson (TUR-representant)
Olle Bergh (yrkeslivsrepresentant, Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen)
Vakant (yrkeslivsrepresentant)
Emma Danielsson (studentrepresentant)
Simon Bjelkendal Sterner (studentrepresentant)
Max Löfgren (studentrepresentant)
Casper Fredriksson de Rond (studentrepresentant)
Gabriel Tidestav (studentrepresentant)

suppleanter:
Ola Eriksson (inst. för geovetenskaper)
Rolf Larsson (matematiska institutionen)
Ingrid Ahnesjö (inst. för ekologi och genetik)
Fredrik Jonasson  (studentrepresentant)
Jenny Eriksson (studentrepresentant)
Monica Baczynska (studentrepresentant)

(Ledamöter  utsedda för 2019-01-01—2021-12-31, ordförande utsedd för 2017-07-01—2020-06-30, studenter utsedda för läsår 2019/2020)

Programråd

Varje program, har ett programråd som leds av programansvarig.

Programrådets huvudsakliga uppgifter är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling, samt att fungera som ett rådgivande organ för programansvarig vad gäller dennes uppgifter.
Programrådens uppgifter

Programråd