Forskarutbildningsnämnden

Uppgifter

 • att bereda ärenden för områdesnämnden/fakultetsnämnden
 • att fastställa ämnes/inriktningsstudieplaner
 • att granska skälen för beslut rörande tillgodoräknande av kurser från avancerad nivå
 • att fastställa utbudet av gemensamma forskarutbildningskurser och ge ut en nätbaserad kurskatalog
 • att följa upp arbetet med individuella studieplaner och studieresultat
 • att ansvara för allmän information och rekryteringsfrågor
 • att ansvara för övergripande kvalitetskontroll och utvärdering
 • att ansvara för utbildning av/information till forskarutbildningsansvariga professorer
 • att bevaka att fakultetens handledare erbjuds/genomgår utbildning
 • att samarbeta med institutionernas studierektorer för utbildning på forskarnivå
 • att samarbeta med NUN och TUN
 • att samarbeta med andra fakulteter och högskolor

Gemensamma uppgifter inom utbildningen


Sammansättning

Ordförande (F) utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden på förslag från prodekan för utbildning, en lärare från varje sektion utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden på förslag från sektionsdekanerna, två doktoranderutses av Doktorandrådet/berörd studentkår. Nämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Jörgen Olsson, ordförande,utsedd av fakultetsnämnden
Maya Neytcheva (Matematik-datavetenskap)
Göran Ericsson (Fysik)
Cecilia Persson (Teknik), vice ordförande
Ann Magnuson (Kemi)
Johan Elf (Biologi)
Ólafur Gudmundsson (Geovetenskap)
Gwenna Breton (doktorandrepresentant)
Georgii Shamuilov (doktorandrepresentant)
(Utsedda för 2017-09-16—2020-09-15, doktorander utsedda för läsår 2019—2020)