Fakultetsnämnden/områdesnämnden

Uppgifter

 1. ha det övergripande ansvaret för verksamheten inom ramen för konsistoriets och rektors anvisningar,
 2. besluta om vetenskapsområdets arbetsordning,
 3. besluta om uppläggning och genomförande samt systematiskt säkra, utveckla och följa upp kvalitet i utbildningen,
 4. besluta om organisation av och kvalitet i forskningen,
 5. besluta om inrättande och avveckling av forskarutbildningsämnen,
 6. lämna förslag eller yttrande till rektor om inrättande och avvecklande av huvudområden och utbildnings­program,
 7. årligen lämna underlag till rektor inför konsistoriets beslut om fördel­ning av resurser mellan vetenskapsområdena,
 8. årligen upprätta verksamhetsplan för vetenskapsområdet samt besluta om uppdrag och för­delning av resurser mellan ingående institutioner m.m.,
 9. lämna underlag till universitetets årsredovisning och årligt budgetunder­lag till regeringen,
 10. lämna underlag till rektor för universitetets långsiktiga planering av lokalförsörjningen,
 11. årligen lämna förslag eller yttrande till rektor om plan för kompetens­försörjning,
 12. besluta om anställningsprofil för professor efter samråd med rektor,
 13. besluta om att inleda rekrytering av professor,
 14. lämna förslag till rektor att kalla till anställning som professor,
 15. besluta om att inleda rekrytering av universitetslektor och biträdande universitetslektor,
 16. besluta om byte av ämnesområde för universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskarassistent,
 17. besluta om att en anställning som forskarassistent övergår i en anställ­ning som biträdande universitetslektor,
 18. följa upp studenternas studievillkor och studiemiljö samt vid behov föreslå eller vidta åt­gärder som förbättrar dessa,
 19. lämna årliga uppdrag för bruksbiblioteksverksamheten,
 20. i de fall en ny institution ska inrättas genomföra val till institutions­styrelse.

Områdesnämnden/fakultetsnämnden sammanträder minst tre gånger per termin.
 

Sammansättning

Fakultets­nämnden/områdesnämnden består av15 ledamöter varav 3 studenter. Av studentrepresen­tanterna bör en vara doktorand. Ordförande (vicerektor) och vice ordförande (ställföreträdande vice­rektor) utses av rektor. Nio lärar­ledamöter och en extern ledamot i områdes­nämnden utses av elek­tors­församlingen. Ledamöter som utses av studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförord­ningen (2009:769). Studenterna får utse högst två gruppsup­pleanter med närvaro- och yttranderätt. Representanter för personal­organisationerna har när­varo- och yttranderätt. Ordförande i anställningsberedningen adjungeras till områdesnämnden för de ärenden som rör lärar­anställning eller befordringsärenden.

Ledamöter

Johan Tysk - vicerektor, dekan (ordförande)

Charlotte Platzer Björkman - ställföreträdande vicerektor, prodekan

Anna Qvarnström - prodekan för forskning
Cecilia Johansson - prodekan för utbildning
Marcus Lindahl - prodekan för samverkan
Joachim Parrow - sektionsdekan matematik-datavetenskap
Gabriella Andersson - sektionsdekan fysik
Cecilia Persson - sektionsdekan teknik
Peter Lindblad - sektionsdekan kemi
Staffan Svärd - sektionsdekan biologi
Auli Niemi - sektionsdekan geovetenskaper
Jens Mattsson - extern ledamot (FOI)
Frauke Augstein - doktorandrepresentant
Vakant - gruppsuppleant för doktorander    
Karl Wildt - studentrepresentant        
Henny Henriksson Larsson - studentrepresentant        
Anna Ivert Nordén - gruppsuppleant för studenter                                          
Vakant - facklig företrädare (SACO) med närvaro- och yttranderätt
Vakant - facklig företrädare (TCO) med närvaro och yttranderätt

(Utsedda för 2020-07-01—2023-06-30, studenter och doktorander för perioden ht 2020 - vt 2021)