Kursplan för Innovationsledning

Innovation Management

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE736
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp teknik/naturvetenskap
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för vikten av teknisk utveckling och innovation för ekonomisk tillväxt och ökad konkurrenskraft för ett företag,
 • kritiskt resonera kring ett företags behov av att ha ett strategiskt och integrerat angreppssätt för att framgångsrikt kunna leda innovationsprocesser och tekniskt utvecklingsarbete,
 • analysera komplexa innovationsprocesser i företag internt såväl som externt. Detta omfattar bl.a. grundläggande kunskaper kring partnerskap, allianser, forskning och utveckling, kommersialisering och industriell marknadsföring.

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande koncept och kunskaper inom teknisk innovation samt en förståelse för de utmaningar och möjligheter som företag, både stora och små, ställs inför i samband med detta . Kursen visar på ett integrerat angreppssätt för att hantera problem när det gäller innovationsledning i relation till teknisk utveckling . Kursen tar upp områden som behandlar betydelsen av innovationer, ledning inom forskning och utveckling, ledning inom innovation och teknikutveckling, samarbeten, nätverk och allianser, produkt och processutveckling, kommersialisering av forskningsresultat, entreprenörskap och företagsetablering.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och praktikfall.

Examination

Skriftliga inlämningar under kursens gång samt aktivt deltagande i seminarier och övningar (2 hp). Individuell skriftlig tentamen (3 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Schilling, Melissa A. Strategic management of technological innovation

  3. ed.: Boston: McGraw-Hill/Irwin, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst