Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Forskarutbildningskurser

Fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå

Fakultetsgemensamma / fakultetsövergripande kurser vänder sig till doktorander inom flera ämnesområden eller inriktningar.
Aktuella fakultetsgemensamma kurser

Ämnesspecifika kurser på forskarnivå

Ämnesspecifika kurser riktar sig primärt till doktorander i det egna ämnet, men är i allmänhet öppna även för andra. Se din institutions hemsida.

Kursfordringar

Hur många kurspoäng som fordras för licentiat- och doktorsexamen fastställs i de ämnesvisa studieplanerna och vilka kurser som en enskild student ska följa fastställs i den individuella studieplanen.

Fakultetsnämnden har beslutat att kurs i forskningsetik skall ingå i utbildningen (se mer information nedan), liksom högskolepedagogiskutbildning för doktorander som undervisar inom grundnivå eller avancerad nivå. Det är rekommenderat att introduktionskurs till studier på forskarnivå och kurs i vetenskapligt skrivande ingår i utbildningen. 

Högskolepedagogiska kurser anordnas av Enheten för universitetspedagogik och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR).

Läs mer i beslutet gällande kursdelens omfattning inom utbildningen på forskarnivå.

Obligatorisk kurs i forskningsetik

För doktorander inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som antogs efter 1 juli 2008 är det obligatoriskt med kurs i forskningsetik om minst 2 hp för licentiat- och doktorsexamen. Kursen Ethics of technology and science (del I) alternativt kursen Research Ethics for Science and Technology rekommenderas.

Kurstillfällen hösten 2017:

  • Ethics of Technology and Science (del I) Mer information. Schemalgda tillfällen: 18 sep 10-12, 26 sep 10-12, 10 okt 09-12, 19 okt 09-12. Anmälan (anmälan senast den 21 juni). 
  • Ethics of Technology and Science (del I) Mer information. Schemalgda tillfällen:13 nov 10-12, 20 nov 10-12, 4 dec 9-12,14 dec 9-12. Anmälan (anmälan senast den 30 september).
  • Research Ethics for Science and Technology prel. 5-7/9, 11-12/9, 18-21/9. Mer information. Anmälan (sista dag för anmälan är 2017-06-12)

Tillgodoräknande av alternativa etikkurser

Möjlighet att tillgodoräkna alternativa etikkurser finns också. Eventuella tillgodoräknanden handläggs av institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå för beslut i forskarutbildningsnämnden.

Läs mer om beslutet gällande obligatorisk kurs i forskningsetik.

Introduktionskurs för nyanställda

Kompetensforum vid Uppsala universitet, anordnar introduktionsdag för nyanställda vid universitetet.