Checklista inför licentiatexamen

När

Vad

Vem

Senast 3 veckor före lic-seminariet.

Eventuellt byte av ämnesbenämning i examen (gäller i första hand personer antagna före 2002).

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning. Licentiand kan anhålla att inriktningen utelämnas i examensbeviset.

Licentiand ansöker om byte av ämne på blanketten
ansökan om antagning till forskarutbildning och beslut tas av institutionens prefekt.

Några månader före lic-seminariet.

Utse extern granskare och bestämma tid för seminariet

Huvudhandledaren (i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor) bedömer när avhandlingen kan vara klar och utser extern granskare. Datum bestäms i samråd mellan licentiand, handledare och granskare.

Någon månad före lic-seminariet.

Boka lokal för seminariet.

Handledare (licentiand)

Senast 3 terminsveckor före lic-seminariet.

Inlämnande av lic-avhandlingen i minst fyra ex. varav ett ex. skall finnas tillgängligt på institutionens kansli (motsv.), ett till den externa granskaren, ett till huvudhandledaren och ett till forskarutbildningsansvarig professor. Institutionen kan dessutom ha egna regler om ytterligare kopior.

Utskick av information om lic-seminarium till alla institutioner inom sektionen, berörda institutioner inom landet samt t.ex. universitetets kalendarium.

Licentiand

Lic-seminariet.

Seminarium, innefattande granskning utförd av extern granskare.

Licentiand, granskare, handledare, forskarutbildningsansvarig professor.

Forskarutbildningsansvarig professor (eller den som han/hon utser i sitt ställe) är examinator efter samråd med huvudhandledaren och granskaren.

Efter lic-seminariet.

Rapportering till Uppdok att avhandlingen är godkänd för licentiatexamen.

Betygsprotokoll för licentiatseminarium arkvieras vid institutionen.

Rapportering till Uppdok att alla kurser för lic-examen är avklarade (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för lic-examen). Läs mer om kursfordringar.

(Huvud)handledare

Efter lic-seminariet.

Ansökan om examen hos examensenheten.

Licentiand