Checklista inför doktorsexamen

När Vad Vem

Innan opponent och betygsnämnd fastställts, och innan avhandlingen lämnats till tryck.

Eventuellt byte av examensbenämning (teknologie respektive filosofie licentiat-/doktorsexamen) se fakultetens föreskrifter om byte av examensbenämning.

Eventuellt byte av ämnesbeteckning i examen (gäller i första hand personer antagna före 2002).

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning. Doktoranden kan anhålla att inriktningen utelämnas i examensbeviset.

Doktorand ansöker om byte av examensbenämning skickas till fakultetsnämnden.

Dokorand ansöker om byte av ämne på blanketten
ansökan om antagning till forskarutbildning och beslut tas av institutionens prefekt.

Minst ett halvår innan disputation.

Sondera med opponent, och bestäm ungefärlig tid för disputation efter bedömning när avhandlingen kan vara klar.

Huvudhandledare, i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor.

Ca ett halvår innan disputation.

Bestämma disputationsdatum.

Boka disputationsdatum via den webbaserade bokningsfunktionen. Preliminärboka redan vid sonderingen med opponent. Maria Grazia Muggeri svarar på frågor

Datum bestäms i samråd mellan doktorand, handledare och opponent.

Doktorand bokar datum i webbaserad bokningsfunktionen.

Några månader före disputation.

Kontrollera att alla kurser är avklarade och att de är inrapporterade i Uppdok. Stäm av mot ämnesstudieplan och individuell studieplan (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för doktorsexamen) Läs mer om kursfordringar.

Doktorand och (huvud)handledare

Några månader före disputation.

Utse opponent och betygsnämnd. Använd blankett fakultetetsopponent och betygsnämnd vid disputation.

Informera opponent och betygsnämnd om proceduren för disputation, se fakultetens föreskrifter om disputation och betygsnämnd.

Särskilt viktgt att informera utländsk oppontent om proceduren, se fakultetens Information for the examination committee and the opponent.

Huvudhandledare (i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor) skickar förslag till fakultetskansliet.
Sektionsdekanus beslutar om opponent och betygsnämnd. I samband med detta fastställs tid för disputation.

Huvudhandledare ansvarar för att informera opponent om proceduren.

Några månader före disputation.

Tillstånd från utgivare av tidskrifter att trycka publicerade uppsatser.

Boka tid för tryckning senast 14 veckor före disputation.

Doktorand


Doktorand

Några månader före disputation.

Boka lokal för disputation.

Handledare/doktorand. Om disputation ska ske på annan ort måste ansökan om detta skickas till fakultetsnämnden.

10 veckor före disputation.

Spikning ska ske tre veckor under terminstid.

På universitetsbibliotekets sida finns information om tryckning, spikning, annonsering och sammanfattning.

Avhandlingen ska innehålla en 2-5 sidor svensk sammanfattning.

Doktorand

Senast tre terminsveckor före disputation.

Avhandling skickas till opponent, betygsnämnd och institutioner i landet inom ämnet (en sändlista bör finna på institutionen) samt för arkivering på Carolina (10 exemplar av den obligatoriska upplagan om 80 exemplar). 

Utskick av information om avhandlingen till alla institutioner inom sektionen, berörda institutioner inom landet samt t.ex. universitetets kalendarium.

Forskarutbildningsansvarig professor ansvarar för sändlista inom ämnet. 

Doktorand ansvarar för utskick.

Ca två veckor före disputation.

Underlag till pressmeddelande till enheten för kommunikation och externa relationer.

Efter att spikningsuppgifterna registrerats i DiVA kommer ett automatiskt mail med information om möjligheten att kontakta kommunikationsenheten för att informera om avhandlingen.

Innan examen kan tas ut.

Rapportering till Uppdok att alla kurser för doktorsexamen är avklarade (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för doktorsexamen). Läs mer om kursfordringar.

 (Huvud)handledare

Disputationsdag

Disputation och betygsnämndssammanträde. Blankett för betygsnämndsprotokoll.

Doktorand, opponent, betygsnämnd, m.fl.

 Efter disputation.

Rapportering: 

1. Godkänd disputation rapporteras till Uppdok.

2. Betygsnämndsprotokoll skickas till fakultetskansliet.

3. Om en avhandling underkänns skall enheten för digital publicering meddelas diva-helpdesk@ub.uu.se

(Huvud)handledare

 Efter disputation.

Ansökan om examen. 

Doktorand ansöker hos examensenheten.