Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Är du i behov av särskilt stöd?

Du som har en funktionsnedsättning kan vara berättigad till någon av de stödinsatser och anpassningar universitetet i sådana fall har att erbjuda. För dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns även Studentnätverket SNPF, som erbjuder en social tillhörighet med återkommande nätverksträffar.

Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns en samordnare för studenter i behov av särskilt stöd du vid behov kan vända dig till. Samordnaren hjälper dig att reda ut om du är berättigad till särskilt stöd, och i så fall vilken typ av stöd vi har möjlighet att ge.

För att få stöd och anpassningar krävs i regel att du för samordnaren kan uppvisa diagnos/intyg på erkänd funktionsnedsättning, alternativt att du kan uppvisa intyg på att du är under utredning för sådan. (Vid uppenbara funktionsnedsättningar av akut och/eller övergående art, som kan uppstå vid t.ex. olycksfall, ges tillfälliga anpassningar även utan intyg.)

Samordnaren kan också tipsa om stödfunktioner utanför universitetet, och vart du kan vända dig om du i dagsläget inte har någon diagnos/något giltigt intyg.

Vad kan vi erbjuda för stöd?

För vissa typer av stöd krävs att du förutom kontakt med fakultetens samordnare vänder dig till de centrala samordnarna för studenter med funktionsnedsättning. Det gäller framför allt dig som behöver anteckningsstöd eller mentor, eftersom dessa verksamheter finansieras med centrala medel. Andra typer av stöd avgörs av fakultetens samordnare i samtal med dig och utifrån ditt faktiska funktionshinder. Ytterligare andra stödåtgärder och anpassningar kräver att även t.ex. din programstudievägledare, kursansvarig lärare eller examinator är delaktig.

 • Anteckningsstöd*)
 • Mentor*)
 • Individuell studieplan med reducerad studietakt
 • Extra tid vid tentamen*)
 • Enskilt rum vid salsskrivning*)
 • Andra anpassningar vid examination
 • Anpassningar/hänsynstaganden i undervisningssituationer
 • Hjälp att kommunicera behov av anpassningar/särskilda hänsynstaganden till lärare

*) Kräver intyg från universitetets centrala samordning

Vem kan få stöd?

Du som har funktionsnedsättning såsom: 

 • Nedsatt hörsel
 • Nedsatt syn
 • Rörelsehinder
 • Dyslexi
 • Diagnos inom autismspektrum/Aspergers syndrom
 • ADHD/ADD
 • Depression
 • Ångestsyndrom som t ex:
  • Social fobi
  • Panikångest
  • Generalisterat ångestsyndrom (GAD)

Upplever du behov av stöd, men är tveksam om du har rätt till det, tveka inte att ta kontakt med fakultetens samordnare. Alla uppgifter du lämnar i samtal med samordnaren hanteras med diskretion, och inga uppgifter som du inte själv vill lämna ut förs vidare till t. ex. lärare eller kurskamrater.