Utskottet för lika villkor

Uppgifter

  • att ha ett övergripande ansvar för att inom vetenskapsområdet följa och utvärdera jämställdhetsarbetet
  • att vara områdesnämndens/fakultetsnämndens remissinstans
  • att planera och genomföra jämställdhetsprojekt
  • att vara styrgrupp för fakultetens mentorsprogram för kvinnor, vars samordnare årligen ska avrapportera till utskottet hur programmet fortlöper
  • att utarbeta förslag till jämställdhetsplan för vetenskapsområdet
  • att utarbeta förslag till områdesspecifika mål för jämställdhetsarbetet


Sammansättning

Ställföreträdande vicerektor är ordförande. De jämställdhetsansvariga ledamöterna i utbildningsberedningen, forskningsberedningen respektive samverkansberedningen är ledamöter. Ytterligare två lärarledamöter utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden på förslag från ställföreträdande vicerektor. En doktorandrepresentant och en studentrepresentant utses av berörd studentkår. De tre fackliga organisationerna har möjlighet att utse varsin representant.

Ledamöter

Karin Stensjö, ordförande och arbetande ledamot
Lisa Freyhult, utbildningsberedningen
Olle Eriksson, forskningsberedningen
Carla Puglia, samverkansberedningen
Marcus Lundberg, lärarledamot
Hampus Vestman (studentrepresentant)
Astrid Nilsen Moe (doktorandrepresentant)
Robert Malmgren (facklig representant)
(Utsedda för 2017-09-09—2020-09-15, student och doktorand utsedda för lå 2018-2019)

Protokoll