Utbildningsberedningen

Uppgifter

  • beredning av utbildningsärenden inför beslut i områdesnämnden/fakultetsnämnden
  • beredning inför beslut om verksamhetsplanering för utbildning, resursfördelning och dimensionering, i områdesnämnden/fakultetsnämnden
  • utbildningsutbud, kvalitet och utvärdering, lokal- och utrustningsfrågor, studentrekrytering, marknadsföring, genomströmning, studieresultat samt student- och lärarservice
  • strategier för fakultetens lärarrekrytering, utveckling av fakultetens utbildningar, strategisk pedagogisk utveckling, forsknings- och yrkeslivsanknytning, internationalisering, nationella och internationella samarbeten, utvärderingsfrågor
  • utse en ledamot i samverkansberedningen
  • samverkan med forskningsberedningen och samverkansberedningen i övergripande frågor


Sammansättning

Prodekan för utbildning är ordförande i utbildningsberedningen. Ordförandena i FUN, NUN och TUN samt ämneskoordinatorerna är ledamöter. En doktorandrepresentant och två studentrepresentanter utses av berörd studentkår. Utbildningsberedningen utser inom sig vice ordförande. Utbildningsberedningen utser inom sig jämställdhetsansvarig ledamot. En representant från TUR har närvaro- och yttranderätt. Utbildningsledare vid teknisk-naturvetenskapliga fakultetskansliet utgör utbildningsberedningens kanslistöd.

Ledamöter

Cecilia Johansson, ordförande
Susanne Mirbt, ordf. NUN
Greger Thornell, orfd. TUN
Jörgen Olsson, ordf. FUN
Jörgen Östensson (matematik)
Aletta Nylén (IT)
Lisa Freyhult (fysik)
Lars Ericsson (teknik)
Pia Lindberg (kemi)
Mikael Thollesson (biologi)
Sebastian Willman (geovetenskap)
Maja Elmgren (representant för TUR med närvaro och yttranderätt)
Elin Dahlborg (doktorandrepresentant)
Mattias Kynne Hämberg (studentrepresentant)
Maja Markiewicz (studentrepresentant)