Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

Uppgifter

  • att utforma övergripande visioner och strategier samt implementera områdesnämndens/fakultetsnämndens beslut för den långsiktiga utvecklingen av utbildningsprogram och fristående kurser
  • att strukturera och förnya utbildningarna med hänsyn till pågående internationalisering, forskning samt samhällets och yrkeslivets behov
  • att ta strategiska initiativ i frågor som rör nationella och internationella utbildningssamarbeten
  • att ta strategiska initiativ i frågor som rör förnyelse av undervisning och examination, genomströmning och studieresultat, samt rekrytering och marknadsföring
  • att följa upp olika aspekter av kvalitet i utbildningen och de enskilda programmen, besluta om kvalitetsförbättrande åtgärder och rutiner, samt rapportera till områdesnämnden/fakultetsnämnden
  • att formulera och revidera mål för respektive utbildningar samt följa upp målen
  • att följa och stödja programansvarigas och programråds arbete och vid behov besluta om uppdrag för dessa
  • att årligen fastställa utbildningsplaner och nya kursplaner för samtliga program och fristående kurser inom respektive utbildningsnämnd
  • att utse examinatorer på förslag från kursansvarig institution
  • att samarbeta med övriga utbildningsnämnder

Gemensamma uppgifter inom utbildningen


Sammansättning

Ordförande, N, utses av elektorsförsamlingen. Lärar- och yrkeslivsrepresentanter utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden på förslag av N i samråd med prodekan för utbildning. Studentrepresentanter utses av berörd studentkår. Nämnden utser vice ordförande inom sig.

Ledamöter

Susanne Mirbt, ordf. utsedd av elektorsförsamlingen (inst. för fysik)
Lisa Freyhult (inst. för fysik och astronomi)
Jörgen Östensson  (matematiska inst.)
Sebastian Willman (inst. för geovetenskaper)
Håkan Rydin (inst. för ekologi och genetik)
Aletta Nylén (inst. för informationsteknologi)
Pia Lindberg (inst.för kemi - BMC)
Brita Svensson (TUR-representant)
Mia Pontoppidan (yrkeslivsrepresentant Katedralskolan)
Olle Bergh (yrkeslivsrepresentant)
Emma Danielsson (studentrepresentant)
Mattias Kynne Hämberg (studentrepresentant)
Joel Dahne (studentrepresentant)
André Hofstedt (studentrepresentant)
Cecilia Bergström (studentrepresentant)

suppleanter:
Fredrik Björefors (inst. för kemi - Ångström)
Inger Sigstam (matematiska institutionen)
Mikael Thollesson (inst. för organismbiologi)
Victor Wikström (studentrepresentant)
Emil Ledberg  (studentrepresentant)
Hannes Thorell (studentrepresentant)

(Ledamöter  utsedda för 2016-01-01—2018-12-31, ordförande utsedd för 2017-07-01—2020-06-30, studenter utsedda för lå 2018—2019)

Programråd

Varje program, har ett programråd som leds av programansvarig.

Programrådets huvudsakliga uppgifter är att stärka programmets kvalitet och främja dess utveckling, samt att fungera som ett rådgivande organ för programansvarig vad gäller dennes uppgifter.
Programrådens uppgifter

Programråd