Fakultetsnämndens arbetsutskott

Uppgifter

  • Avgöra ärenden enligt områdesnämndens/fakultetsnämndens delegationsbeslut.
  • Bereda ärenden för områdesnämndens/fakultetsnämndens sammanträden.


Sammansättning

Vicerektor, vice ordf. (ställföreträdande vicerektor tillika prodekan), prodekan för forskning, prodekan för utbildning och prodekan för samverkan samt studeranderepresentanter med närvaro- och yttranderätt. Ärenden avgörs i närvaro av kansliets handläggare. Doktorandrepresentanter och fackliga representanter har närvaro- och yttranderätt efter anmälan. Arbetsutskottet sammanträder under terminstid en gång i veckan.