Forskningsberedningen

Uppgifter

  • beredning av forskningsärenden inför beslut i områdesnämnden/fakultetsnämnden
  • beredning inför beslut om verksamhetsplanering för forskning, resursfördelning och dimensionering, i områdesnämnden/fakultetsnämnden
  • beredning, nomineringar och prioriteringar på områdesnivå av ansökningar om forskningsbidrag, priser etc.
  • strategier för fakultetens lärarrekrytering
  • samordning av större forskningssatsningar
  • kvalitet och utvärdering, lokal- och infrastrukturfrågor, rekrytering, nationella och internationella forskningssatsningar
  • former för samarbeten med andra fakulteter och lärosäten inom forskningen
  • samverkan med utbildningsberedningen och samverkansberedningen i övergripande frågor


Sammansättning

Prodekan för forskning är ordförande i forskningsberedningen. Ordföranden i FUN är ledamot. En lärarledamot från vardera institutionen för informationsteknologi, matematiska institutionen, institutionen för fysik och astronomi, institutionen för teknikvetenskaper, institutionen för geovetenskaper, kemiska sektionen och biologiska sektionen utses av områdesnämnden/fakultetsnämnden efter förslag från elektorsförsamlingen. Två doktorandrepresentanter och en studentrepresentant utses av berörd studentkår. Forskningsberedningen utser inom sig vice ordförande. Forskningsberedningen utser inom sig jämställdhetsansvarig ledamot.

Ledamöter

Anna Qvarnström, ordförande
Jörgen Olsson (forskarutbnämnden, teknik) 
Gunilla Kreiss (datavetenskap)
Kaj Nyström (matematik)
Olle Eriksson (fysik)
Peter Svedlindh (teknik)
Ulf Jansson (kemi)
Stefan Knight (biologi)
Ian Snowball (geovetenskap)
Viktor Djurberg (doktorandrepresentant)
Vakant (doktorandrepresentant)
Klara Kiselman (studentrepresentant)
(Utsedda för 2017-09-16—2020-09-15,
studenter utsedda för lå 2018—2019)