Fakultetsnämnden/områdesnämnden

Uppgifter

 • ha det övergripande ansvaret för verksamheten inom ramen för konsistoriets och rektors anvisningar,
 • besluta om sin egen arbetsordning,
 • besluta om uppläggning, genomförande av och kvalitet i utbildningen,
 • besluta om organisation av och kvalitet i forskningen,
 • besluta om inrättande och avveckling av forskarutbildningsämnen,
 • lämna förslag eller yttrande till rektor om inrättande av utbildningsprogram,
 • årligen lämna underlag till rektor inför konsistoriets beslut om fördelning av resurser mellan vetenskapsområdena,
 • årligen upprätta verksamhetsplan för vetenskapsområdet samt besluta om uppdrag och fördelning av resurser mellan ingående fakultetsnämnder eller institutioner m.m.,
 • lämna underlag till universitetets årsredovisning och årligt budgetunderlag till regeringen,
 • lämna underlag till rektor för universitetets långsiktiga planering av lokalförsörjningen,
 • årligen lämna förslag eller yttrande till rektor om plan för rekrytering av professorer,
 • besluta om anställningsprofil för professor efter samråd med rektor,
 • besluta om att inleda rekrytering av professor,
 • lämna förslag till rektor att kalla till anställning som professor,
 • besluta om att inleda rekrytering av universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskarassistent,
 • besluta om byte av ämnesområde för universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskarassistent,
 • besluta att en anställning som forskarassistent övergår i en anställning som biträdande universitetslektor,
 • följa upp studenternas studievillkor och studiemiljö samt vid behov föreslå eller vidta åtgärder som förbättrar dessa,
 • lämna årliga uppdrag för bruksbiblioteksverksamheten,
 • i de fall en ny institution ska inrättas genomföra val till institutionsstyrelse.

Områdesnämnden/fakultetsnämnden sammanträder normalt tre gånger per termin.
 

Sammansättning

Fakultets­nämnden/områdesnämnden består av 21 ledamöter (ordförande, vice ordförande, tolv lärare, två doktorander, tre studenter och två externa ledamöter). För doktoranderna och studenterna utses högst två grupp­suppleanter. Lärarna samt de externa ledamöterna väljs av elektorsförsamlingen. Studeranderepresentanterna utses av berörd studentkår. Representanter för de tre fackliga huvudorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter

Johan Tysk - vicerektor, dekan (ordförande)

Hanna Johannesson - ställföreträdande vicerektor, prodekan

Anna Qvarnström - prodekan för forskning
Cecilia Johansson - prodekan för utbildning
Peter Lindblad - prodekan för samverkan
Joachim Parrow - sektionsdekan matematik-datavetenskap
Jan-Erik Rubensson - sektionsdekan fysik
Marcus Lindahl - sektionsdekan teknik
Mikael Widersten - sektionsdekan kemi
Staffan Svärd - sektionsdekan biologi
Anna Owenius Rutgersson - sektionsdekan geovetenskaper
Susanne Mirbt - ordförande naturvetenskapliga utbildningsnämnden
Greger Thornell - ordförande tekniska utbildningsnämnden
Gesa Weyhenmeyer - lärarledamot
Annika Bergenstråhle - extern ledamot (GE Healthcare)
Jens Mattsson - extern ledamot (SVA)
Anna Frost - doktorandrepresentant
Karla Münzner - doktorandrepresentant 
Frauke Augstein - gruppsuppleant för doktorander    
Cornelia Svärdström - studentrepresentant        
Maja Markiewicz - studentrepresentant       
Hampus Vestman - studentrepresentant    
Andreas Gustavsson- gruppsuppleant för studenter                                          
Robert Malmgren - facklig företrädare (SACO) med närvaro- och yttranderätt
Nils-Einar Eriksson - facklig företrädare (TCO) med närvaro och yttranderätt
Henrik Hedlund - ersättare för Nils-Einar Eriksson (TCO)

(Utsedda för 2017-07-01—2020-06-30, studenter och doktorander för perioden 2018-07-01— 2019-06-30)