Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten tillika vetenskapsområdet utgör cirka en tredjedel av Uppsala universitet och är en av Sveriges mest kompletta fakulteter. Läs mer och få korta fakta om fakulteten

Kvalitet på alla nivåer

Fakulteten är känd för sitt kvalitetsarbete på alla nivåer. I kvalitetssäkringssystemet spelar våra studenter en stor roll, exempelvis finns studenterna representerade i alla fakultetens beslutsmässiga organ, likaså externa representanter från näringsliv och samhälle. Enligt flera utvärderingar liksom ranking av universitet håller både forskning och utbildning en mycket hög kvalitet. Slutrapporten från den senaste utvärderingen av vår forskning hittar du här.

Utbildning av högsta kvalitet utvecklas av engagerade lärare som reflekterar över pedagogikens betydelse, söker förbättringar och är villiga att pröva nya metoder. För att uppnå utbildning av högsta kvalitet pågår ett omfattande arbete kring pedagogisk utveckling.

Lika villkor är både en fråga om rättvisa och kvalitet. Utöver villkorsplaner för både anställda och studenter har vi åtgärder för att få in och lyfta upp underrepresenterade grupper.

Våra campus

Uppsala universitet strävar efter att skapa optimala miljöer för tvärvetenskaplig samverkan. Kreativa mötesplatser har byggts upp vid ett flertal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar. Få en kort presentation av våra campusområden eller gå direkt in på deras hemsidor via länkarna i bilderna nedan.

Teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet

Uppsala universitet uppvisar en unik bredd av ämnesområden inom teknik och natur-vetenskap. Här bedrivs forskning och utbildning inom ett brett spektrum av biologi,  datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och teknik. Vetenskapsområdets framgångsrika forskning och utbildning bidrar till att universitetet kontinuerligt rankas bland de 100 främsta i världen.

En avgörande framgångsfaktor är många samarbeten med företag, omgivande samhälle och andra universitet. Utbyte inom och över ämnesgränserna, tillsammans med en kultur av akademisk frihet, skapar en kreativ miljö som bäddar för forsknings- och utbildningsframgångar.

Korta fakta 

Totalt 1 518 anställda (exkl. forskarstuderande)
varav 231 professorer 
2,2 miljard i årlig omsättning
ca 10 500 studenter
9 civilingenjörsprogram
5 högskoleingenjörsprogram
7 naturvetenskapliga kandidatprogram
1 tekniskt kandidatprogram
1 magisterprogram
15 masterprogram
913 forskarstuderande
124 doktorsexamina
760 mkr/år i fakultetsanslag för forskning
869 mkr/år i externfinansierad forskning
ca 1900 publikationer i internationella tidskrifter/år

(siffrorna gäller 2015)