Nätjournaler värdefulla för patienter

7 november 2018

Patienter är mycket positiva till att kunna läsa sina journaler på nätet och de möjligheter som denna resurs ger. Det visar en omfattande nationell enkätstudie som letts från Uppsala universitet. Resultaten är speciellt intressanta mot bakgrund av den omfattande kritik som tjänsten fått från vårdpersonal.

År 2012 öppnades möjligheten för alla invånare i Uppsala läns landsting (nu Region Uppsala) att logga in och läsa sin journal via nätet. Övriga landsting har därefter successivt anslutit sig till tjänsten som nås via www.1177.se (Vårdguiden). Journalen innehåller, förutom anteckningar från vårdbesök, även uppgifter om till exempel vaccinationer, remisser, diagnoser och provresultat.

Införandet av journalen på nätet var kontroversiellt. Vårdpersonalen oroade sig för att patienterna skulle fara illa och att tjänsten skulle innebära mer arbete för personalen.

Efter fem år med nätjournalen, under sommaren 2017, påbörjades en omfattande enkätstudie som fokuserade på patienternas uppfattning om och användning av nätjournalen och dess funktioner. Det är den första stora nationella uppföljningsstudien kring effekterna av nätjournalen för patienter i Sverige.

Studien utfördes av forskare vid Högskolan i Skövde, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Örebro universitet och leddes av Jonas Moll, postdoktor vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. 

Nu publiceras de första resultaten i en tidskriftsartikel, som fokuserar på attityder, användning och informationsbehov. Mer än 2 500 patienter har svarat på enkäten och nyckelresultaten visar att:

  • tillgång till provresultat är den viktigaste funktionen för patienter
  • patienter använder främst internetjournalen för att få en översikt över sin hälsa och kontakt med vården, samt för att följa upp efter besök
  • patienterna är mycket positiva till journalen som reform och de möjligheter som systemet ger
  • patienter vill ha tillgång till information i journalen inom ett dygn efter besök/provtagning

Den publicerade artikeln är den första i en rad tidskriftsartiklar om patientenkäten som forskargruppen jobbar med. Näst på tur är artiklar som fokuserar på vissa patientgrupper, samt en artikel som kontrasterar vårdpersonalens oro med patienternas upplevelse.

---

Läs mer

Referens: Moll, J., et al (2018). Patients’ Experiences of Accessing Their Electronic Health Records: National Patient Survey in Sweden. Journal of Medical Internet Research 2018;20(11):e278. https://www.jmir.org/2018/11/e278.

Forskargruppen Hälsa, teknik och organisations fortsatta arbete kan bland annat följas på Twitter (@DOME_co) samt på forskargruppens blogg.

Tidigare studier:

Digitala journaler ökar rädsla för hot och våld

Journaltjänst på nätet fick tummen upp