Docentföreläsning: "RNA som signalmolekyl - att använda rundmaskar för att studera RNA-transport i djur"

Institutionen för cell- och molekylärbiologi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi.

Cellerna i våra kroppar är beroende av att kunna ta emot och skicka signaler till varandra. Denna kommunikation hjälper cellerna att utvecklas på rätt sätt och i rätt tid, och att anpassa sig till förändringar i omgivningen vad gäller exemplevis näringstillgång, temperatur och infektioner. Signaleringen sker med hjälp av proteiner, lipider och andra små molekyler. Dessutom verkar det som om celler kan kommunicera genom att skicka RNA-molekyler till varandra. På senare år har man nämligen upptäckt att vi har RNA-molekyler i vårt blod och andra kroppsvätskor. Funktionen av dessa RNA-molekyler är ännu okänd, men det är möjligt att de kan tas upp av andra celler och påverka genuttrycket i mottagarcellerna. RNA-molekyler skulle då alltså fungera som ett slags hormon. Forskning inom detta område hämmas tyvärr av att de flesta studier inte utförs i hela djur utan i enskilda celler som odlas i laboratoriet. Av förklarliga skäl är det svårt att få dessa celler att bete sig som om de befann sig i ett levande djur, vilket gör det svårt att studera cell-cellkommunikation. Alternativet, att studera processen i levande däggdjur är komplicerat av etiska, ekonomiska och praktiska skäl. I min föreläsning kommer jag att beskriva hur man kan använda sig av rundmasken C. elegans för att studera RNA-transport i djur. Denna mask är mycket väl lämpad för den här typen av heldjursstudier, eftersom den har flera, om än enkla, vävnader. Dessutom transporteras RNA effektivt mellan maskens celler och vävnader, vilket underlättar studier av denna process.

 

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.